Kas jāzina, jāievēro un kādas atskaites sniedzamas VID, sadarbojoties ar fizisku personu?

 

Īss kopsavilkums: Nodokļa maksātājs izmaksā naudu fiziskai personai

Naudas izmaksātājs

Naudas saņēmējs

Naudas saņēmējs ir/nav nodokļa maksātājs

Nodokļa ieturēšana

Paziņojuma sniegšana

Nodokļa maksātājs

Fiziska persona

IR

Neietur

pēc taksācijas gada beigām līdz 1.februārim

Nodokļa maksātājs

Fiziska persona

NAV

Ietur

līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.

1.     Nodokļa maksātājs izmaksā naudu fiziskai personai – darba algu vai atlīdzību saskaņā ar uzņēmuma līgumu, no kura ieturētais nodoklis jānorāda Darba devēja ziņojumā, tad Paziņojums VID jāsniedz:

 1.1.            ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām, līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim, ietverot informāciju par visu aprēķināto gada ienākumu;

 1.2.            ja darba attiecības nav pastāvējušas līdz gada beigām, līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko darba attiecību izbeigšanās mēnesim vai tā mēneša, kurā darbinieks ir bijis nodarbināts steidzamos, īslaicīgos, vienreizējos darbos.

 2.     Nodokļa maksātājs izmaksā naudu fiziskai personai – ienākuma veidi, kuru kods sākas ar cipariem 10.. (nodokli ietur ienākuma izmaksas brīdī un iemaksā Valsts Kasē, izņemot darba algas un atlīdzību par uzņēmuma līgumiem):

        Ienākuma izmaksātājs Informāciju par fiziskai personai izmaksātiem ienākumu veidiem, ietver Paziņojumā, kuru sniedz VID reizi mēnesī līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.

 3.     Nodokļa maksātājs izmaksā naudu fiziskai personai, nodokļa maksātājam (pašnodarbinātai personai), neieturot IIN darījuma brīdī.

 Tie ir ienākumu veidi, kuru kods sākas ar cipariem 20.. (ar nodokli apliekams ienākums, nodokli maksā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, piemēram, nomas maksas, uzņēmuma līgumi, saimnieciskā darbība), tātad, maksā un atskaitās pats ienākuma saņēmējs.

         Ienākuma izmaksātājs Paziņojumu par izmaksātiem ienākumu veidiem, iesniedz reizi gadā, ietverot informāciju par kopējo taksācijas gada laikā gūto viena veida ienākumu pēc taksācijas gada beigām līdz 1.februārim, ietverot informāciju par kopējo taksācijas gada laikā gūto viena veida ienākumu.

 Piemērs: Fiziska persona pārdod savu preci nodokļa maksātājam:

 a.     Pārdevējs – fiziskā persona ir nodokļu maksātājs, tātad, pircējs – nodokļu maksātājs iesniedz paziņojumu pēc taksācijas gada beigām līdz 1.februārim, neieturot nodokli;

 Preču pārdevējs – nodokļu maksātājs, iesniedz pircējam apliecinājumu, ka tas ir reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs un nodokļu maksātājs.

Ja fiziskā persona iesniedz šādu apliecinājumu, tad izmaksātais ienākums ar nodokli izmaksas vietā nav jāapliek.

Ja fiziskā persona atsakās iesniegt apliecinājumu, tad ienākuma izmaksātājam nodoklis jāietur šo ienākumu izmaksas vietā.

 b.     Pārdevējs – fiziskā persona NAV nodokļu maksātājs, tātad, pircējs – nodokļu maksātājs, ietur, samaksā nodokli un sniedz Paziņojumu (kods sākas ar 20..) VID reizi mēnesī līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam;

 Piemēram, fiziska persona nodod savas preces veikalā uz realizāciju. Jārēķinās, ka pircējam – nodokļu maksātājam būs jāsniedz ziņas VID, jāietur un jāsamaksā nodoklis. Kā arī, der atcerēties pazīmes, kas liecina par saimniecisko darbību un kad jāreģistrējas VID, kā nodokļu maksātājam:

 Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1) darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos);

2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma atsavināšana;

3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

 c.      Pārdevējs – fiziskā persona NAV nodokļu maksātājs, bet pārdod savu personīgo mantu (ienākumi no personīgā īpašuma (fiziskajai personai piederošas personiskai lietošanai paredzētas tādas kustamas lietas kā mēbeles, apģērbs un citas kustamas lietas), tātad, pircējs – nodokļu maksātājs, sniedz Paziņojumu (norāda kodu 1013) VID reizi mēnesī līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam;

Fiziskā persona, lai apliecinātu, ka tās personīgās mantas pārdošana ienākuma izmaksātājam nav saistīta ar tās saimniecisko darbību, iesniedz tam attiecīgu izziņu (ar noteikumiem Nr.357 apstiprināto 1.pielikumu “Izziņa – personīgā īpašuma (mantas) pārdošanas apliecinājums”).

 Ja fiziskā persona iesniedz augstākminēto dokumentu, tad izmaksātais ienākums ar nodokli izmaksas vietā nav jāapliek.

Ja fiziskā persona atsakās iesniegt augstākminēto izziņu, tad ienākuma izmaksātājam nodoklis jāietur šo ienākumu izmaksas vietā.

 

 

 .