Skaidras naudas darījumi

Jaunums 2017!

·         no 2017. gada ir spēkā ierobežojums fizisko personu darījumiem skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7200 EUR, tātad, nedrīkst veikt skaidrās naudas darījumus virs 7200 EUR.

·         ja darījuma pārsniedz 7200 EUR, par pārsnieguma daļu jānorēķinās ar bankas pārskaitījumu.

·         administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7 panta 3.daļu, proti, naudas sods 15% apmērā no darījuma summas.

Deklarācija :

·         nodokļa maksātāji (juridiskas personas, saimnieciskās darbības veicēji, kas reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji, tātad arī pašnodarbinātas personas) katru mēnesi līdz 15. datumam deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji (tātad, abas darījumā iesaistītās puses) skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 1 500 euro;

·         deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem ar fiziskajām personām nodokļu maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, iesniedz VID līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3 000 euro.

Ierobežojumi:

·         nodokļu maksātājiem nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumus, kuru summa pārsniedz 7 200 euro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās un neatkarīgi no darījuma partnera statusa – juridiska persona vai fiziska persona). Tātad, darījuma summa nedrīkst pārsniegt 7 200 eur, bet atsevišķi nesaistīti darījumi drīkst būt, kā piemēram, vairākkārtēja preču piegāde no viena piegādātāja;

·         darījuma dalībniekam nav atļauts skaidrā naudā saņemt vai izsniegt aizdevumu, kura summa pārsniedz 7 200 euro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās) un neatkarīgi no tā, kas ir aizdevējs vai saņēmējs – juridiskā persona, fiziskā persona, kura ir individuālais komersants vai kura reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, vai fiziskā persona, kura nav individuālais komersants un nav reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja;

·         nodokļu maksātāji vairumtirdzniecībā veic tikai bezskaidras naudas norēķinus (izņēmums, ja ir paziņots VID, ka tiks veikti darījumi ar norēķiniem skaidrā naudā un ir nodrošināts pircēju reģistrs, identificējot pircēju un darījuma summu);

 Izņēmumi:

·         skaidras naudas lietošanas ierobežojums neattiecas uz kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrībām, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem. Minētās komercsabiedrības deklarē mēneša laikā veiktos darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 7 200 euro;

·         skaidras naudas lietošanas ierobežojums neattiecas uz kredītiestāžu pakalpojumiem un skaidras naudas iemaksām kredītiestādēs darījumu dalībnieku kontos.

Darījuma summas noteikšana un deklarācijas sniegšana:

Darījumi, piemēram, var būt – pirkums, norēķins ar piegādātāju, aizdevuma saņemšana/izsniegšana, norēķins par nomas pakalpojumu, dāvinājums u.c.

·         Viena darījuma ietvaros veiktā vienreizējā vai daudzkārtējā naudas līdzekļu saņemšana vai izsniegšana atbilstoši noslēgtajam darījumam jādeklarē, ja, saskaitot mēneša laikā veiktās darījuma operācijas, to kopsumma pārsniedz 1 500 euro;

·         vairākus savstarpējos skaidrā naudā veiktos darījumus darījuma dalībnieki deklarē, ja to kopsumma mēnesī pārsniedz 1 500 euro;

·         ja darījuma dalībnieki ir noslēguši līgumu uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi, tad faktiskos mēneša laikā skaidrā naudā savstarpēji veiktos darījumus saskaita un, ja kopsumma pārsniedz 1 500 euro, tos deklarē;

·         ja darījuma dalībnieki savstarpējos darījumus ir veikuši, izmantojot gan bezskaidras naudas, gan skaidras naudas norēķinus, tad saskaita tās darījumu daļas, kas mēneša laikā veiktas skaidrā naudā (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek, vienā operācijā vai vairākās operācijās), un, ja kopsumma pārsniedz 1 500 euro, minētos darījumus deklarē;

·         juridiskajām personām jādeklarē skaidrā naudā veiktā dividenžu izmaksa, ja dividendes izmaksātas juridiskajai personai vai fiziskajai personai – individuālajam komersantam un mēneša laikā skaidrā naudā veiktā dividenžu izmaksa pārsniedz 1 500 euro;

·         mazumtirdzniecībā skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 1 500 euro, deklarē tikai preču pircējsjuridiska persona, fiziska persona – individuālais komersants vai fiziska persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja;

·         maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, darījumus deklarē tikai pakalpojumu saņēmējs (piemēram, par auto reģistrāciju, numura zīmēm utt., deklarāciju sniedz pakalpojuma saņēmējs);

·         nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, kas veikti, maksājot skaidrā naudā pašvaldības kasē, nevienai no darījuma pusēm nav jādeklarē;

Darījumi ar fiziskām personām:

·         Tātad, deklarējams, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3 000 euro un deklarācija iesniedzama līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim ;

·         viena darījuma ietvaros ar vienu darījuma partneri (fizisko personu) veiktā vienreizējā vai daudzkārtējā naudas līdzekļu saņemšana jādeklarē, ja, vienas darījuma operācijas summa pārsniedz 3 000 euro, kas nozīmē, ja darījuma apmaksa notikusi viena mēneša laikā vairākās operācijās, t.i. vairākos maksājumos zem 3 000 eur, darījums nav deklarējams;

·         mazumtirdzniecībā skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 3 000 euro, deklarē tikai preču pārdevējsjuridiska persona, fiziska persona – individuālais komersants vai fiziska persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja;

·         dividenžu izmaksa fiziskajai personai jādeklarē, ja vienā operācijā skaidrā naudā izmaksātā summa pārsniedz 3 000 euro;

·         Skaidrā naudā veiktie valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumi valūtas maiņas punktos ir pielīdzināmi kredītiestāžu pakalpojumiem un deklarācija par šādiem darījumiem nav jāiesniedz.

P.S.

·         Darījumam ir vērtējama ne tikai darījuma juridiskā forma, bet arī ekonomiskais saturs un būtība. Lai noteiktu, vai noticis viens darījums vairākās operācijās, vai arī līdzīga rakstura darījumi vērtējami kā atsevišķi darījumi, jāvērtē konkrētā līguma (vai līgumu) nosacījumi. Nav pieļaujama viena darījuma summas mākslīga sadalīšana vairākās operācijās (Citāts no VID metodiskā materiāla).

Sankcijas par noteikumu neievērošanu

·         Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu summa pārsniedz mēnesī 1 500 euro, bet nepārsniedz 7 200 euro, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumus un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumus, uzliek naudas sodu fiziskajām personām 3 procentu apmērā no nedeklarētās summas, bet juridiskajām personām – 5 procentu apmērā no nedeklarētās summas;

·         par skaidrā naudā veikto kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu kopsumma pārsniedz mēnesī 7 200 euro, uzliek naudas sodu juridiskajām personām 10 procentu apmērā no nedeklarētās summas;

·         par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7 200 euro, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumu, uzliek naudas sodu fiziskajām personām un juridiskajām personām 15 procentu apmērā no darījuma summas;

·         par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto deklarāciju iesniegšanas termiņu, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 280 euro, bet juridiskajām personām — no 140 līdz 700 euro;

·         par skaidrā naudā veikto darījumu ar fiziskām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, nedeklarēšanu, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3 000 euro, uzliek naudas sodu fiziskajām personām un juridiskajām personām 3 procentu apmērā no nedeklarētās summas.

****Fiziskās personas darbību kvalificē kā saimniecisko darbību, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1.      Darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;

2.      ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma atsavināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu);

3.      darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

 

 .