Pakalpojumi

  • Grāmatvedība uzņēmumiem – finansu un vadības grāmatvedība.

Unikāla iespēja, lai būtu soli priekšā konkurentiem. Plus uzņēmuma FINANSIĀLĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE VADĪTĀJIEM UN UZŅĒMĒJIEM SAPROTAMĀ VEIDĀ (tajā skaitā ieņēmumu un izdevumu pārskats pēc būtības un darbības veidiem, naudas plūsmas pārskats, pašizmaksas aprēķins un analīze, ceturkšņa pārskati un atskaites, grafiki). Katram uzņēmumam individuāla pieeja, izvēloties visoptimālāko un pieņemamāko variantu. Uzņēmuma saimnieciskās darbības datu uzskaite un grāmatošana grāmatvedības programmā, atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID. Izlases audits un grāmatvedības datu un grāmatojumu pārbaude par iepriekšējiem periodiem, grāmatvedības sakārtošana par iepriekšējiem gadiem.

  • Grāmatvedība IK, pašnodarbinātajiem, IIN deklarācijas EDS. 
UNIKĀLS RISINĀJUMSIEŅĒMUMU UN IZDEVUMU ŽURNĀLA KĀRTOŠANA GRĀMATVEDĪBAS PROGRAMMĀ. Atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID. Atskaišu izdrukāšana un uzkrāšana reģistros. Izlases audits un izdevumu uzskaites pārbaude un par iepriekšējiem gadiem.

  • Finansu analīze un kontrole – budžeta plāni, naudas plūsma, pašizmaksa.

Budžeta plānu un naudas plūsmas plānošana, fakta iekļaušana un analīze. Budžeta plānu sastādīšana gadam, sadalot pa ceturkšņiem un sīkāk pa mēnešiem, vai arī, īpašas nepieciešamības gadījumā, plānot izdevumus un naudas līdzekļus pa dienām.

Ļoti detalizētu plānu pa ieņēmumu veidiem, vienībām, cenām sagatavošana.

Budžeta plānā tiek iekļauta ieņēmumu plānošana, detalizētas izmaksas (administrācijas izmaksas (izmaksas, kas ir fiksētas, bet, kas tieši neattiecas uz ražošanas procesu (vadītāju, grāmatvežu un citu administrācijas darbinieku algas un nodokļi un ar tiem saistītie izdevumi – transports, sakari utt.)), ražošanas mainīgās izmaksas, kas ir atkarīgas no saražoto vienību skaita (resursu patēriņš uz vienu vienību,) un ražošanas pastāvīgās izmaksas, kas būs nemainīgas neatkarīgi no saražotās produkcijas apjoma (resursu patēriņš ražošanas telpu uzturēšanai, darba algas un nodokļi pastāvīgajiem darbiniekiem u.tml.)).

  • Biznesa plānu izstrāde.
  • Biznesa plānošana, jaunu uzņēmumu dibināšana, piemērotas juridiskās formas izvēle.
  • Finanšu konsultācijas.
  • Juridiskas konsultācijas, dokumentu izstrāde, LR normatīvo aktu piemērošana.

Aktuāli!

Pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denominācija no latiem uz eiro.

2014.gada 1.janvārī Latvija ir pievienojusies eirozonai, stājās spēkā grozījumi vairākos normatīvajos aktos, tostarp Komerclikumā, aizstājot tajos esošās summas latos ar summām eiro. 

Jāņem vērā, ka kapitālsabiedrībām, kas reģistrētas līdz 31.12.2013., pāreja uz eiro nozīmē ne tikai izmaiņas grāmatvedības un IT jomā, bet arī izmaiņas Uzņēmumu reģistrā esošajos dibināšanas dokumentos (statūtos, dalībnieku reģistra nodalījumā), jo ir jāveic pamatkapitāla pārrēķināšana uz eiro.

 Kapitālsabiedrības ir atbrīvotas no valsts nodevas, kā arī no maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, ja dokumenti tiks sagatavoti un iesniegti līdz 30.06.2016.

Veiksim Jūsu kapitālsabiedrības (SIA, AS) pamatkapitāla pārrēķināšanu no latiem uz eiro atbilstoši Komerclikuma un Eiro ieviešanas kārtības likuma noteikumiem, un sagatavosim visus nepieciešamos dokumentus izmaiņu reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā. 

Piesaki tikšanos!

  • Tabulu un datu bāžu, reģistru izstrāde, integrācija un apvienošana Excel formātā.


 

 .